Què és i què fa?

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares de l’ institut. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu fonamental de l’AMPA és el de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració entre pares i mares, direcció de l’ institut i professors.

Per a què serveix l’AMPA?

És el principal interlocutor que tenen els professors i l’equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies. Permet als pares i les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’institut i sobre temes educatius d’abast més general i recollir propostes i queixes dels pares i mares de l’ institut i fer-les arribar als organismes que calgui.  Administra i gestiona els recursos que aporten els associats. Participa en la presa de decisions i en el govern de l’ institut mitjançant el Consell Escolar de l’ institut.

Com funciona l’AMPA?

Tots els pares i mares associats ens reunim en assemblea general un cop l’any, a mitjans d’octubre aproximadament on expliquem el funcionament de l’AMPA i de totes les activitats que es duen a terme, així com l’aprovació del pressupost anual.

Què és la Junta Directiva?

La Junta Directiva és qui regeix, administra i representa l’associació. Està formada pel president/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals que han estat escollits pels pares i mares de l’ institut. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
La junta directiva ens reunim el primer dimarts de cada mes a les 20:30 hores i prenem decisions que afecten al funcionament de totes les activitats que organitzem des de l’AMPA, elaborem el pressupost del curs, fem balanç del curs anterior i plantegem projectes de futur.